Bokføring - kort og greit

Oct 10, 2019

Kjært barn har mange navn - bokføring, regnskapsføring og kontering er alle begreper som omfatter registrering av regnskapsopplysninger i et system for å få en korrekt sammenstilling av aktivitetene til et selskap eller en person, innenfor en gitt periode. Sammenstillingen, ofte bare kalt regnskapet, danner grunnlaget for en rekke rapporter og leveranser som kreves av ulike organer og etater, blant annet for beregning av selskapets skatter og avgifter.

Bokføring er vesentlig for å skaffe et pålitelig overblikk

Bokføring er vesentlig for å skaffe et pålitelig overblikk over selskapets tilstand, kostnader og formue. Et representativt og oppdatert regnskap er et kritisk verktøy for selskapets ledelse. Det er gjennom regnskapet en kan identifisere utfordringer eller muligheter i selskapet. Videre vil et korrekt regnskap være et viktig fundament for utarbeidelse av budsjetter for kommende perioder.

Bokføring skal etter §4 i Bokføringsloven skje i samsvar med en rekke grunnleggende prinsipper, også kalt Bokføringsprinsipper. Disse innebærer blant annet krav til regnskapssystem, nøyaktighet, ajourhold, dokumentasjon, sporbarhet og sikring. Videre krever norske myndigheter at “alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet”, og at bokføringen bygges på det dobbelte bokholderis prinsipp. Dette innebærer at et bilag skal registreres med et positivt tall på én konto i regnskapet, og med et negativt tall på en annen.

Hvem som helst kan i utgangspunktet bokføre for et selskap.

Hvem som helst kan i utgangspunktet bokføre for et selskap. Samtidig krever norske myndigheter at det bokføres i henhold til gjeldende lover og regler. Da gjeldende lover og regler både endres og oppdateres på jevnlig basis kan dette være en krevende øvelse. Videre er man selv ansvarlig for feil i bokføringen. Norske myndigheter har mulighet til å føre bokettersyn også tilbake i tid og et selskap kan derfor bli ilagt straff- og tilleggsskatt for regnskapsfeil flere år tilbake.

Grunnet de tidkrevende arbeidsoppgavene og strenge formelle krav er derfor bokføring en av hovedtjeneste som en regnskapsfører tilbyr. I Synega tilbyr vi kvalifiserte regnskapsførere som både kan ha totalansvar for selskapets bokføring, eller være en kontrollerende aktør. Uansett hva du velger vil våre avanserte algoritmer og svært godt kvalifiserte rådgivere sikre at du kun betaler for tjenesten du har bestilt, til best mulig pris.