Hva er utsatt skatt?

Aksjeselskaper og andre foretak som er egne skattesubjekt må føre skattekostnaden i resultatregnskapet. Skattekostnaden består av betalbar skatt +/- endring i utsatt skatt.

Regnskapsloven og Skatteloven har forskjellige regelverk på mange områder og det vil derfor oppstå forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat og balanse.

Utsatt skatt er forskjellen mellom regnskapsmessige- og skattemessige verdier i ditt regnskap (midlertidige forskjeller).

Midlertidige forskjeller er forskjellene mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisering- og vurderingsregler på et visst tidspunkt, vanligvis per 31.12.

Midlertidige forskjeller gir grunnlag for utsatt skatt i regnskapet, for eksempel ved vurdering av:

-          Anleggsmidler

-          Varelager

-          Kundefordringer