Hva er et styre?

Et styre er en gruppe personer som leder en bedrift eller en organisasjon. Styret velges av eierne. Medlemmene av styret kan være eierne selv, eller andre.

 

Hva gjør et styre?

Styrets fremste oppgave er å forvalte organisasjonen og ivareta dens interesser, på vegne av eierne.

 

Må man ha et styre?

Det kommer an på bedriftens organisasjonsform, men alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) skal ha et styre. Bedriftens omfang definerer minimum hvor mange som skal sitte i styret. Les mer om dette her.

 

Er det noen risiko ved å sitte i et styre?

Ja, det er det. Et styremedlem kan holdes ansvarlig for skade som er uaktsomt eller forsettlig påført andre. I de fleste tilfeller blir ikke dette noe problem så lenge man sørger for at bedriften har forsvarlig egenkapital og likviditet gitt bedriftens aktivitet, og at bedriften ikke driftes på kreditors regning. Om egenkapital og likviditet havner under gitte nivåer er man som styremedlem handlingspliktig i hovedsak for å unngå at eventuelle kreditorer taper penger og/eller at deres tap øker.

 

Hvem kan sitte i et styre?

Rent formelt sett må et styremedlem være over 18 år og ha norsk personnummer eller D-nummer. Halvparten av styret skal i utgangspunktet være bosatt i Norge eller i EØS-land. Utover dette er det en fordel av styremedlemmene er skikket til å sitte i styret og at de innehar et minimum av erfaring/egenskaper som gjør at de er kvalifisert.

 

Hvordan velges et styre?

Styret velges av eierne gjennom at man avholder generalforsamling der eierne er representert.
Du kan lese mer om styrearbeid hos Altinn eller hos Lovdata.