Hva er revisjon?

Andre ord for “revisjon” er gjennomsyn, granskning, og kontroll. Revisjon kan altså brukes på en rekke ulike ting, men i denne settingen har vi fokus på regnskapsrevisjon. Her er revisjon arbeidet med å kontrollere at eksterne regnskapsførere og interne regnskapsavdelinger jobber etter riktig metodikk og at de tolker lovverket slik det er tenkt fra myndighetenes side. En regnskapsfører setter altså opp regnskapet, mens en revisor kontrollerer at regnskapsføreren har satt det opp på riktig måte og. Når en revisor har gått gjennom et regnskap og kommet med en uttalelse - en revisjonsberetning - heter det at regnskapet er revidert.

 

Trenger jeg revisor?

I utgangspunktet må alle aksjeselskap ha en revisor, men i de senere år har kravene blitt senket noe. Det som avgjør om bedriften din er pliktig å benytte en revisor eller ikke kommer an på bransje, omsetning, antall ansatte, størrelse på balanse, og så videre. De til enhver tid gjeldende kravene kan du lese mer om her.

 

Kan jeg benytte regnskapsfører og revisor fra samme firma?

Nei. En revisor skal være uavhengig. Det vil si at om du har en regnskapsfører fra et firma må du ha en revisor fra et annet. Les mer om revisors uavhengighet her.

Merk: Enkeltpersonforetak kan også være revisjonspliktige. Hvilke enkeltpersonforetak revisjonsplikten gjelder for kan du lese ved å klikke på en av linkene ovenfor.

 

Kan dere hjelpe meg å finne en revisor?

Ja, det kan vi bistå med.