Inkasso er navnet på prosessen som går ut på å drive inn forfalte pengekrav. Den som skylder pengene kalles skyldner, eller debitor, og den som skyldes pengene kalles fordringshaver, eller kreditor.

Inkassoprosessen kan drives av fordringshaver selv, eller den kan settes bort til en inkassator. For å kunne være inkassator må man ha inkassobevilling fra Finanstilsynet, eller ha advokatbevilling. Virksomheten skal drives i henhold til Inkassoloven og i samsvar med god inkassoskikk. Det er eksempelvis ulovlig å benytte metoder som utsetter skyldner for unødvendig påtrykk, skade, eller ulempe.
Inkassoloven kan du lese her.

Om man skal sende noe til inkasso må det ligge en avtale om betaling bak, eksempelvis en faktura, eller en låneavtale.

Når et pengekrav ikke er betalt innen fristen starter inkassoprosessen. Det er ikke lovfestet hvor lang en betalingsfrist skal være, utover at alle pengekrav skal ha en rimelig betalingsfrist, så man har rimelig mulighet til å betale innenfor fristen. Her må det hensyntas at det ofte kan ta noen dager å utarbeide kravet, kravet skal deretter sendes per post eller per epost, mottaker er ikke nødvendigvis tilgjengelig 24/7, det kan ta et par dager før betalingen går gjennom i banken, og det er kanskje helgedager underveis. Hva som er normal betalingsfrist varierer litt fra bransje til bransje. Ved mindre transaksjoner mellom en bedrift og en privatperson kan normal betalingsfrist være 7 til 14 dager, mens det ved store transaksjoner mellom store bedrifter innenfor industrien fort i praksis kan være et par måneder.  

Etter at betalingsfristen er passert uten at kravet er oppgjort er man pålagt å sende en skriftlig betalingspåminnelse, eller et inkassovarsel, med ytterligere 14 dagers betalingsfrist, før man går videre med prosessen og begynner å kreve gebyrer.  

Gjeldende gebyr- og rentesatser kan du se her.

Dersom skyldner ikke er enig i kravet som fremmes må skyldner bestride kravet. Så lenge et krav er bestridt må inkassoprosessen settes på pause inntil kravet enten opprettholdes, eller frafalles. Dette avgjøres gjennom forhandlinger og/eller i ytterste konsekvens en rettsprosess.

Enkeltpersoner som mener de ikke er behandlet i tråd med god inkassoskikk kan klage til Inkassoklagenemda.

Når man driver næringsvirksomhet er det viktig å få inn pengene kundene skylder. Om man ikke får betalt for varene/tjeneste man selger vil dette påvirke bedriftens likviditet, som igjen vil påvirke bedriften negativt på flere måter.

Du også passe på og velge et inkassoselskap som har eksremt gode rutiner. Mange at de større inkassoselskapene begynner å få på plass gode portaler som gjør at du kan følge med på inkassosakene løpene og legge til infomrasjon om det trengs.