En autorisert regnskapsfører er en regnskapsfører som Finanstilsynet har gitt godkjenning til å påta seg å føre regnskap for andre. Finanstilsynet krever autorisasjon fra både foretak og privatpersoner.

Det stilles strenge krav til en autorisert regnskapsfører til utdanning, etterutdanning og praksis. For å bli autorisert regnskapsfører må man ha en bachelorgrad i regnskapsførerfag. I tillegg kreves det to års regnskapspraksis, hvorav ett år må være hos en allerede autorisert regnskapsfører. Mer om utdanning- og praksiskrav til autoriserte regnskapsførere finner du her.


En autorisert regnskapsfører må i tillegg til fullført bachelorgrad ha gjennomført 77 timer etterutdanning de siste tre årene. Finanstilsynet gjennomfører strenge og jevnlige kontroller av autoriserte regnskapsførere og regnskapskontorer. Mer om kontroller og etterutdanning kan du lese her.

For å kunne søke om å bli autorisert regnskapsfører må man i tillegg til nevnte krav oppfylle visse generelle krav i henhold til regnskapsførerlovens §4:

Autoriserte regnskapsførere skal:

1. Være bosatt i en EØS-stat,
2. Ha fast kontorsted i Norge,
3. Være økonomisk vederheftig,
4. Ha ført en hederlig vandel,
5. Ikke være mindreårig eller fratatt rettslig handleevne etter vergemålsloven,
6. Ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet,
7. Ha 2 års regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet.


For å bli autorisert sender du inn søknad og nødvendig dokumentasjon til Finanstilsynet. Link til både søknadsskjema og dokumentasjonsskjema finner du her.