Alle regnskapspliktige foretak plikter å utarbeide årsregnskap. Formålet med årsregnskapet er å beregne skatter og avgifter foretakene skal betale, samt å formidle informasjon om bedriftenes økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Aksjeselskaper er regnskapspliktige og må dermed utarbeide årsregnskap. Det samme gjelder for en del andre selskapsformer.

Enkeltmannsforetak er i utgangspunktet ikke regnskapspliktige, men er bokføringspliktige og skal levere næringsoppgave i stedet for årsregnskap.

Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det komplette årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter. For større foretak skal det også innarbeides kontantstrømoppstilling og revisjonsberetning i årsregnskapet.

Selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket gjennom regnskapsåret, plikter foretaket likevel å levere årsregnskap.

Selv om driftsinntektene er null stiller regnskapsloven fortsatt krav til at det leveres et fullstendig årsregnskap. Tidsforbruket på et slikt årsregnskap blir dermed bare marginalt mindre enn i et regnskapsår med full drift.

Årsregnskapet inngår som en del av årsoppgjøret. Samtidig omfatter årsoppgjøret levering av ligningspapirer og næringsoppgave til ligningsmyndighetene. I tillegg kommer årsberetningen, som er en skriftlig redegjørelse av virksomhetens art, og en rekke opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift.

Begrepet årsavslutning brukes om den prosessen av regnskapet som skjer i slutten av regnskapsåret. Fristen for å utarbeide årsregnskapet og de øvrige elementene i årsoppgjøret er 6 måneder etter regnskapsårets slutt. For de aller fleste virksomheter betyr det at årsregnskapet og de andre lovpålagte elementene i årsoppgjøret må være sendt innen 30. juni. Unntakene gjelder foretak som har søkt om og fått godkjent avvikende regnskapsår

Årsregnskapet og resten av årsoppgjøret tar temperaturen på virksomheten din. Årsregnskapet er dermed et viktig styringsverktøy for å skape en sunn virksomhet.

Manglende eller sen innsending kan resultere i tvangsmulkt og straffeskatt. Siden disse kravene akkumulerer over tid kan det raskt bli snakk om store beløp. Vi anbefaler derfor alle å være proaktive slik at man unngår problemer. Les mer her.

Vi kan hjelpe deg med årsregnskap. Husk bare på at perioden rett før innlevering av årsregnskap er den travleste for alle regnskapsførere hvert år, så man er ikke garantert hjelp om man kommer noen dager før fristen. I tillegg til dette er årsregnskapet basert på regnskapsføringen gjort gjennom året, så om man ikke har gjort denne, eller ikke er ajour må det fort påregnes en del jobb for å komme ajour før man kan gjøre selve årsoppgjøret.