Om du som kunde ønsker å bokføre og avstemme regnskapet selv, vil det være at vi gjør kontroll av regnskap ditt løpende og avstemmer av balanse en gang i året i forbindelse med årsoppgjøret. Dette for at vi skal kunne ha bedre oversikt over det som rapporteres inn til myndighetene. Kontroll av regnskap gjøres før innsending av omsetningsoppgaver (moms), eller minimum fire ganger per år for de som har årsmoms eller som ikke er momspliktige. Minimumet for antall kontroller per år bestemmes av Finanstilsynet. Avstemming av balanse er noe som utføres i forbindelse med årsavslutning.

Når det nærmer seg frister for innsending av offentlige oppgaver for din bedrift får du som bokfører/avstemmer selv et epostvarsel fra oss. Der står det at du må gjøre deg ferdig med din del av jobben og deretter klikke på en knapp i eposten slik at vi får beskjed om at du er ferdig. Dette så vi har nok tid til å gjøre vår del av jobben, som da er kontroll og eventuelle korrigeringer.

For deg som skal bokføre og/eller avstemme selv innebærer vår kontroll at vi tar stikkprøver og sjekker nøkkeltall for å se om regnskapet ser greit ut på et overordnet nivå, og korrigerer samtidig de feilene vi eventuelt finner. Vi sjekker ikke hvert enkelt bilag da dette vil ta oss omtrent like lang tid som om vi skulle bokført selv. For at tjenesten skal være kostnadseffektiv vil vi ikke informere deg i detalj om hva som er korrigert, om du ønsker at vi korrigerer feilene vi finner, men endringene som er gjort vil uansett være synlige i regnskapets logg.

Dersom du velger å gjøre løpende regnskapsjobb selv er vi som din regnskapsfører pliktig å rapportere dette til Skatteetaten. Regnskapsbyrået bærer da intet ansvar for kvaliteten i den forutgående regnskapsføringen (bokføringen) som saldobalansen bygger på, om du som kunde ønsker å bokføre og avstemme eget regnskap.

Kunder som velger å bokføre og avstemme regnskapet selv må også levere alle oppgaver, som momsoppgaver og a-meldinger, selv.

Om du som kunde ønsker å gjøre årsoppgjør selv, kan ikke vi stå oppført som foretakets regnskapsfører, men det er fortsatt mulig å få hjelp via kjøp av enkelttimer.